Posintra erbjöd under coronaåret 2020 hjälp och utökad rådgivning till cirka 1000 av regionens verksamma företag. Företagens hjälpbehov var särskilt relaterat till ansökningar om olika coronastöd, utarbetandet av överlevnadsplaner och förnyandet av verksamheten för att klara krisen.  

Utvecklingsföretaget Posintra hjälpte under 2020 företag inom sitt verksamhetsområde (Borgå, Lappträsk, Askola, Mörskom) genom att utöka kontakttaganden och aktivt erbjuda hjälp för att hantera krisen. Företagens hjälpbehov var särskilt relaterat till ansökningar om olika coronastöd, utarbetandet av överlevnadsplaner och förnyandet av verksamheten för att klara krisen. Många av regionens företag investerade i moderniseringen av sin verksamhet, vilket t.ex. återspeglades i växande efterfrågan på rådgivningstjänster relaterade till etableringen av nätbutiker och digitaliseringen av tjänster.

– Coronaåret var naturligtvis verkligen exceptionellt och på många sätt krävande, konstaterar Posintras VD Fredrik Pressler.

– Vi var tvungna att med kort varsel övergå till distansarbete och erbjuda rådgivning främst via telefon eller videokonferens. Många planerade skolnings- och nätverksevenemang inhiberades eller flyttades till nätet. Webbinarier har visat sig fungera, men personliga möten och nätverksverksamhet saknas redan i hög grad.

När coronakrisen bröt ut våren 2020 var behovet av hjälp och information stort. Företagens akuta behov var relaterade till uppgörande av överlevnadsplaner, kassaflödesberäkningar, identifierandet av olika finansieringskanaler och ansökningar om Business Finlands och NTM- centralens coronastöd.

Borgåföretag erhöll av Business Finland sammanlagt 8,4 miljoner euro i coronastöd, då antalet godkända stödansökninger uppgick till 167 st. Av NTM-centralens stöd erhöll Borgåföretag sammanlagt 3,3 miljoner euro, med 225 st. godkända stödansökningar. Dessutom arbetade Posintras företagsrådgivning aktivt med ansökningar om Borgås Företagsservicesedlar och statens Egenföretagarstöd och stödde således Borgå stad med att distribuera hjälp till lokala företag. Totalt erhöll Borgåföretag mer än en miljon euro ut i statligt Egenföretagarstöd om 2000 euro. I december inledde Statskontoret ansökningar om företagens kostnadsstöd, för vilken en andra ansökningsomgång för närvarande pågår.

– Utöver dessa erbjöd Posintra företagare personlig skuldrådgivning och försökte hitta nya intjäningsmöjligheter för företag som drabbats av krisen genom att marknadsföra kompetensen hos sin personal. Det här var ett givande experiment och jag tror att erfarenheterna av det kommer att leva vidare, konstaterar Pressler.

Inom Posintras verksamhetsområde etablerades totalt 557 nya företag, vilket är 3 % fler än under tidigare år. Under coronaåret präglades etableringen av nya företag av en total stagnation tidigt på våren, varefter situationen snabbt förändrades. Företag grundades särskilt inom konsult-, välmående-, bygg- och fastighetsskötselbranscherna. Etableringen av ett företag baseras i allt högre grad på egen expertis och know-how, som man vill utnyttja genom sitt eget företag. Olika underentreprenadtjänster som verksamhetsmodell betonas också. Dessutom fortsätter lättföretagandet att vara populärt både traditionellt genom ett faktureringskooperativ och som företagsnamn med organisationsnummer.

Under år 2020 kontaktade Posintra fler än 1000 av regionens verksamma företag. Under hösten genomfördes dessutom en särskild omsorgskampanj med hjälp av en uppringningsbot. Boten ringde med Posintras VD:s röst upp cirka 2000 Borgåföretag och uppmuntrade dem att söka hjälp för olika utmaningar inom affärsverksamheten. Kampanjens nya tillvägagångssätt fick positiv respons av företagarna.

Trots de exceptionella omständigheterna har kundnöjdheten med Posintras tjänster varit fortsatt hög och kunderna upplever att de har fått den hjälp de behöver.

– Jag är stolt över expertisen och flexibiliteten hos Posintras personal. Mitt i krisen har man jobbat långa arbetsdagar för att hjälpa företagen i vår region, fortsätter Pressler.

Nylands överlevnadsplan som innehåller åtgärder för att landskapet ska klara coronakrisen, och som godkändes av Nylands landskapsstyrelse i oktober 2020, var relevant för hela regionen. Man har i överlevnadsplanen sammanställt åtgärdsförslag och projektidéer från kommuner och ledande aktörer i regionen. Med hjälp av Posintras lobbyverksamhet registrerades viktiga investeringar för Borgå i överlevnadsplanen, såsom det planerade bioraffinaderiet i Sköldvik, implementeringen av en spillvärmeledning som möjliggör utnyttjandet av värmen i huvudstadsregionens termiska energiproduktion och en järnvägsförbindelse för persontransport till Östra Nyland.

– Landskapens överlevnadsplaner fungerar som bakgrundsmaterial för tilldelningen av framtida stimulanspaket på nationell nivå och EU-nivå. Samtliga ovannämnda utvecklingsmål i vår region är viktiga inte endast regionalt utan också nationellt för Finlands konkurrenskraft som helhet, avslutar Pressler.

Mer information:

Verkställande direktör Fredrik Pressler, Posintra Oy, +358 500 498 969