LUCIA

Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting

LUCIA project financiers

Välkommen till LUCIA-projektbloggen!

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

En klok designer lyssnar på användarna – delta och påverka

Planeringen av belysningen för den nya lättrafikleden på Västra åstranden i Borgå görs i samråd med invånarna. Ramboll Finland Oy, som ansvarar för planeringsarbetet, samlade vid Borgå ljus-evenemanget i februari in borgåbornas synpunkter. Nu fortsätter arbetet i visionsverkstaden.

Visionsverkstaden är en del av utvärderingsarbetet vars syfte är att få invånarnas röster hörda vid planeringen av Västra åstrandens lättrafikled. I verkstaden bearbetas borgåbornas önskemål och behov med hjälp av konkreta exempel för att verka som grund för en gemensam vision.

Den moderna belysningstekniken möjliggör flera mycket olika förverkliganden. Om användarnas behov och åsikter inte tas i beaktande vid planeringen finns det en risk att belysningen blir störande eller på annat sätt olämplig för miljön och den avsedda användningen.

I visionsverkstaden bekantar man sig med konceptplanen för den smarta belysningen för lättrafikleden vid Västra åstranden. Syftet med demonstrationen är att ge en bild av den kommande leden och i samband med det höra invånarnas åsikter.

Visionsverkstaden hålls via fjärrkonferens den 16 april kl. 17.30 – 19.00.  Du kan anmäla dig genom att skicka ett e-postmeddelande yolanda.potrykus@porvoo.fi. En deltagarlänk skickas till dem som har anmält sig. Mer information om programmet kommer senare. Borgås LUCIA-team välkomnar alla intresserade borgåbor att delta i visionsarbetet!

På bilden besökare till Borgå ljus-evenemanget ger sin åsikt om stadsbelysning.

Publicerad 9.3.2020, redigerad 2.4.2020.

De sista tecknen på Västra åstrandens industriella historia

Jordmånens föroreningar utreds genom att studera markanvändningshistoriken och genom att utföra jordmånsundersökningar. I jordmånsundersökningarna grävs jord upp med hjälp av en grävmaskin eller också borras djupa hål, ur vilka miljöexperter som är specialiserade på provtagning tar prover. En del av proverna analyseras med fältmätinstrument och andra skickas till miljötekniklaboratoriet för analys. Proverna undersöks t.ex. för tungmetaller, petroleumkolväten eller polyaromatiska kolväten.

På basen av undersökningsresultaten bedöms målsättningarna för en framtida sanering av marken, för att eliminera hälsorisken för naturen och människorna. Borgå omnejds omställningsplaner godkänns och åtgärderna övervakas av NMT-centralen i Nyland.

Under 1900-talet har det funnits ett gammalt industriområde på Västra åstranden i Borgå. Inom LUCIA-projektets planeringsområde har bland annat funnits en lådfabrik, lagerbyggnader och ett timmerlagringsområde. Järnvägsspår löpte igenom området, för transport av råvaror som industrin på området behövde. Äldre Borgåbor kommer ihåg hur området från att ha utgjorts av Näse gårds åkrar förändrades till ett industriområde. Här byggdes även broar.

Landets sätt att hantera och lagra avfall var oansvarigt och kortsiktigt. I Borgå talar man om det tidigare ”Hankkija-området” och det tidigare ”minigolf-området”. Borgå stad har återuppbyggt Västra åstranden i över 15 år och nu kvarstår det sista området, som är svårast att gräva upp, precis vid åstranden.

Borgåborna och stadens besökare uppskattar att platsens historia är synlig i närområdet. Det som lönar sig att ta med sig från historien till nutiden är sådant som är bra, såsom materialeffektivitet, och göra det på ett modernt sätt genom att utveckla återvunna material. Statsförvaltningen har också utvecklat lagstiftningen, så att bland annat byggnadsavfall utan risk kan återvinnas.

Borgå har upprättat en vägkarta för cirkulär ekonomi, med det stora målet att utveckla utnyttjandet av överskottsmark. Planeringen genererar betydande besparingar, både vad gäller eurobelopp och koldioxidutsläpp.

Publicerad 2.4.2020.

Hemligheten under ytan

Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel. LUCIA-projektet spelar en viktig roll i planeringen och förverkligandet av området. Det som inom LUCIA-projektet genomförs vad gäller belysning och belysningsteknik kommer i bästa fall att vara synligt för alla som rör sig i området redan om drygt ett år. Det mesta som innan dess behöver åtgärdas i området är till största del inte synligt.

Västra åstranden består av gammal havsbotten och flodmynningar. Jordmånen utgörs av djup och mjuk lera, både längs flodbädden och i hela det Västra åstrandsområdet som är under uppbyggnad. Områdets jordmån kunde mycket väl beskrivas som yoghurt … I bästa och samtidigt värsta fall når denna yoghurt ner till ett djup på cirka 25 m. Föreställ dig hur det är att bygga på yoghurt!

En gång i tiden fanns det industriverksamhet på Västra åstranden. Som ett resultat har vi inte enbart yoghurt på Västra åstranden, utan vi har yoghurt vars yta är förorenad. För att kunna skapa ett trivsamt och hållbart grönområde på detta delvis förstörda markområde måste jordmånen saneras och förstärkas för att uppnå tillräcklig bärförmåga. Det förorenade jordlagret kan fortfarande grävas upp och transporteras bort, men den mjuka leran kvarstår. Den måste förstärkas genom pelarstabilisering för att förhindra att den pressas ihop.

Den mjuka lerjorden är inte enbart problematisk på grund av att den pressas ihop och är förorenad, utan man måste också försäkra sig om områdets stabilitet. Det faktum att inte Västra åstrandens hela byggnadsmassa glider ner i ån, när ytterligare vikt placeras på den av lervälling bestående strandlinjen. Detta har redan tidigare lösts genom att med en vägg stabilisera leran nära strandlinjen, vilket stöder hela sidan av stranden. Denna tidigare upprättade vägg kan på vissa platser även utnyttjas vid förverkligandet av LUCIA-projektet. Det finns emellertid områden mellan väggen och den befintliga blockstrukturen där ytterligare stabilisering bör planeras och förverkligas.

I praktiken innebär stabiliseringen att man i jordmånen blandar i hårdnande komponenter i pelarformade andelar. Det är geoteknikernas uppgift att fastställa bindemedelsrecept, dimensionera pelarna och utarbeta planer för stabiliseringsentreprenören. Staden beställer planerna av geotekniker, upphandlar en stabiliseringsentreprenör, övervakar arbetsprestationen och väntar sedan på att pelarna hårdnar innan något annat kan byggas på området. Enbart de till stabiliseringen relaterade uppgifterna varar alltså väl över ett halvt år.

Den till stabiliseringen använda tiden och den ekonomiska satsningen förblir dolda. Väldigt få av dem som i framtiden tar sig fram på LUCIA-lättrafikleden reflekterar över den hemlighet som döljer sig under Västra åstrandens yta.

Publicerad 24.3.2020.

Från plan till verkställighet – smart stadsbelysning i Borgå

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

För att bli verklighet kräver väl beredda stadsplaner verkställighet. Resan från ritbordet till konkreta åtgärder är skiftesrik – och i invånarens ögon är den ofta olidligt långsam.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

Men innan ljuskällorna längs leden kan tändas går resan via många olika skeden som alla är beroende av varandra. Schaktningsarbetet för gång- och cykelvägen måste utföras under besvärliga förhållanden. Sist och slutligen är själva installationen av belysning bara en åtgärd bland många andra.

På denna sida kommer vi att berätta om alla de många förberedande åtgärder som krävs för att projektet ska kunna föras till ett lyckligt slut. Du är välkommen att följa med hur leden blir till och hur lång resan från ritbordet till färdigt slutresultat i praktiken är.

In i bilden från vänster LUCIA experter Elina Leppänen, Topi Haapanen, Mikko Kaunisto, Yolanda Potrykus och Kari Hällström färdiga för verkställighet.

Publicerad 5.3.2020.