fbpx

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

För att bli verklighet kräver väl beredda stadsplaner verkställighet. Resan från ritbordet till konkreta åtgärder är skiftesrik – och i invånarens ögon är den ofta olidligt långsam.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

Men innan ljuskällorna längs leden kan tändas går resan via många olika skeden som alla är beroende av varandra. Schaktningsarbetet för gång- och cykelvägen måste utföras under besvärliga förhållanden. Sist och slutligen är själva installationen av belysning bara en åtgärd bland många andra.

På denna sida kommer vi att berätta om alla de många förberedande åtgärder som krävs för att projektet ska kunna föras till ett lyckligt slut. Du är välkommen att följa med hur leden blir till och hur lång resan från ritbordet till färdigt slutresultat i praktiken är.

In i bilden från vänster LUCIA experter Elina Leppänen, Topi Haapanen, Mikko Kaunisto, Yolanda Potrykus och Kari Hällström färdiga för verkställighet.