fbpx

På grund av coronaepidemin kommer året 2020 att länge leva kvar i vårt minne. För en del företagare har året varit katastrofalt, för andra har det varit oerhört framgångsrikt. Därför är det helt klart att också den utmaning som årsskiftet för med sig i form av företagsbokslut varierar. Dessutom har varje företagsform sina särskilda egenskaper – också i fråga om beskattning.

Företagen som har blivit lidande av coronakrisen kämpar till exempel med förluster. I så fall tenderar resonemangen att fokusera på framtida möjligheter, alltså hur man ska komma vidare. Hur förlusterna kan utnyttjas är ju faktiskt en skatteteknisk fråga.

De framgångsrika företagen kämpar också de, i en verksamhetsmiljö som osar av osäkerhet, med både företagets och ägarens beskattning. Företagaren med firma eller privatföretag – en enskild näringsidkare eller rörelseidkare – kan inte planera sin beskattning med hjälp av relationerna mellan sig själv och det egna företaget. Löneutbetalningar till rörelseidkaren själv godkänns till exempel inte som avdragsgilla i beskattningen. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att ett privatföretag inte i sig är föremål för någon beskattning alls. Firman betalar skatt genom företagaren. Ett företag som har aktiebolagsform kan i stället utnyttja också lönerna för sin skatteplanering.

Enskild näringsidkare

Näst efter uträkningen av företagets beskattningsbara inkomst är de viktigaste komponenterna i firmans skatteplanering förknippade med hur denna inkomst beskattas i företagarens händer, när den fördelas på förvärvs- och/eller kapitalinkomst. Detta påverkas i sin tur kraftigt av firmans nettotillgångar. Ju större skillnad mellan tillgångar och skulder (nettotillgångarna), desto mer av den beskattningsbara inkomsten kan beskattas som kapitalinkomst. Regeln är att 20 % av nettotillgångarna definierar det maximibelopp av firmans beskattningsbara inkomst som ska beskattas som kapitalinkomst. Firmaföretagaren kan emellertid välja att få hela inkomsten beskattad som förvärvsinkomst eller också att 10 % av nettotillgångarna räknas som kapitalinkomst. Företagaren får dessutom automatiskt ett företagaravdrag på 5 %.

Aktiebolaget och företagaren

Beskattningen av ett aktiebolag och av dess företagare är inte på ovannämnda sätt direkt förbundna med varandra. Ett aktiebolag har många olika alternativ för skatteplanering. Företagaren ställer typiskt frågor om hur det är mest fördelaktigt att ta ut medel: ska man till exempel höja lönen eller utdelningen, och i vilka proportioner? Utdelningen länkar på sätt och vis bolagets och företagarens beskattning. Bolagets nettotillgångar definierar nämligen hur utdelningen beskattas i företagarens händer. 8 % av nettotillgångarna ger möjlighet till s.k. nedsatt skatt på utdelning, varvid denna utdelning beskattas till endast 25 %. Denna del beskattas som kapitalinkomst. Om utdelningens summa är 10.000 euro utgör i så fall endast 2.500 euro beskattningsbar kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomst är 30 % så länge de sammanlagda kapitalinkomsterna är högst 30.000 euro (34 % för överstigande del). Om utdelningen motsvarar mer än 8 % av nettotillgångarna beskattas den i företagarens händer till 75 % som förvärvsinkomst.

Lön eller utdelning

Lön och utdelning beter sig alltså olika, vilket i sig leder till skatteplanering. Lönen är avdragsgill för bolaget medan utdelningen är vinstdelning och därmed icke-avdragsgill. Företagarens lön beskattas till 100 % men utdelning till högst 75 % som förvärvsinkomst. Detta betyder att utgångspunkten för all skatteplanering är frågan om hur mycket pengar, netto, företagaren behöver under året för sig själv och sin familj. Denna summa är målet och ska fås ut med så fördelaktiga skattepåföljder som möjligt. Det mest fördelaktiga alternativet är ofta en kombination av lön och utdelning.

 

Förluster, coronaunderstöd och beskattning

För såväl privatföretag som aktiebolag har coronaåret bjudit på många möjligheter till understöd. Till största delen är dessa oavhängiga av företagsform. I fråga om understöd ska man inte glömma att de också ökar den beskattningsbara inkomsten. Om ett aktiebolag till exempel får ett understöd på 50.000 euro kommer 20 % eller 10.000 euro att gå till skatt.

Om företagets beskattningsbara inkomst också efter coronaunderstöd är negativ finns det naturligtvis ingen skatt att betala, men i så fall krymper den förlust som senare skulle kunna utnyttjas i beskattningen. För en enskild rörelseidkare finns det ett bra alternativ för skatteplanering. Hen kan nämligen yrka på att få avdra företagets förlust från sina personliga kapitalinkomster, om sådana finns. Någon sådan möjlighet har inte företagare inom andra företagsformer. Annars räknas uppkomna förluster bort från den beskattningsbara inkomsten under följande år; i regel under tio års tid. Detta betyder att nu uppkommen förlust framöver kan utnyttjas för mindre skatt.

Låt bokföringsbyrån hjälpa dig

För att ge resultat måste skatteplaneringen beakta många komplexa omständigheter. Möjligheterna varierar med företagsform och olika situationer leder till val av helt olika alternativ. Men hur det än ser ut är det alltid bra att tala med sin bokföringsbyrå om vilka möjligheter till skatteplanering helheten ser ut att medge.

Skattemässigt är det inte minst viktigt att ha koll på sådana förluster som eventuellt uppstår. Också om detta kan den som vill tala med sin egen bokföringsbyrå.

 

Mer information:

Kari Alhola / Alhola Consulting Oy

050 552 3168 / kari@alhola.com

http://www.alhola.com/

http://www.linkedin.com/in/karialhola/

Denna artikel är skriven av EM, skatteexpert, CEO Kari Alhola, Alhola Consulting Oy.

Kari Alhola har i mer än 20 år bistått otaliga företagare och företag i olika skatteärenden – från enstaka skatte- och skatteplaneringsärenden till omfattande ägo- och företagsarrangemang. Numera utnyttjas hans tjänster av företagare och små och medelstora företag men i stor utsträckning också av bokföringsbyråerna och deras sakkunniga (t.ex. bokhållare).

 

Den här artikeln publicerades som en del av det av Nylands förbund krisfinansierade Företagshjälp-projektet. Projektets ändamål är att erbjuda företagen förebyggande hjälp att behärska de problem som coronaepidemin ger upphov till och att den vägen trygga företagens verksamhetsförutsättningar och hjälpa dem att klara sig ur coronakrisen. Bakom projektet står Posintra Ab, utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keuke och Novago Företagsutveckling Ab. Samarbetspartner är TE-byrån i Nyland.

Om ditt företag har behov av tjänster och du vill bli kontaktad av en företagsrådgivare kan du mejla en begäran om kontakt till Företagshjälpen vid utvecklingsbolaget i din region:

Östnyland, Posintra: yritysapu@posintra.fi

Mellersta Nyland, Keuke: heini.kettunen@keuke.fi

Västnyland, Novago: annika.metsamaki@novago.fi