De minimis stöd

Mer detaljerad information om de minimis finns i Arbets- och näringsministeriets publikation (på finska).

 

Med de minimis-stödet kan man inte finansiera:

  • Vägtransport: stöd för köp av fordon för godstransport
  • Exportfrämjande eller exportvolymstöd: Exempel inkluderar stöd för etablering och drift av ett distributionsnätverk och för driftskostnaderna för exportmarknadsföring eller annan exportverksamhet inom eller utanför EU. Stöd kan med dessa begränsningar även beviljas företag som idkar export.
  • Förverkligandet av sådan näthandel som kan anses vara finansiering av distributionsnät, är förbjudet enligt de minimis förordningen. Ett företag kan med de minimis stöd finansiera frågor som är anslutna till näthandel om de kan betraktas som nya åtgärder för företaget.
  • Aktiviteter som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter.
  • Stöd till ett företag i svårigheter: om stödet är i form av ett lån eller garanti. Däremot kan andra typer av stöd, såsom direkta bidrag, i princip beviljas som ett de minimis -stöd till ett företag i svårigheter, utom när det gäller ett ERUF-medfinansierat projekt.

 

Borgås Företagssedel går under de minimis villkor enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Det totala de minimis stödbelopp som beviljas ett företag får inte överskrida 200 000 euro för de aktuella och de föregående två skatteårs perioderna. På koncernnivå anses moderföretag och dotterbolag vara ett enda företag i den mening som avses i artikel 2.2 i EU-kommissionens förordning och deras subventioner sammanförs.

Det totala stödbeloppet beräknas på grundval av allt de minimis stöd som erhållits från olika myndigheter (t.ex. kommuner, provinsföreningar, ministerier, underordnade myndigheter som Finnvera, ELY-central och Business Finland (tidigare Tekes)).

Det är upp till företaget att övervaka hur mycket de minimis stöd det får och att deklarera det när man ansöker om nytt stöd.

Det stöd som beviljas varje år, det vill säga den dag då företaget har rätt att få stödet, inkluderas alltid. Det spelar ingen roll när stödet ansöks om eller betalas.