Posintra ger entreprenörer råd i olika situationer med tidsbeställning, men tillsvidare bara per telefon eller elektroniskt. I samband med tidsbeställningen kommer vi från fall till fall med entreprenören överens om möjligheten att via fjärranslutning genomföra en videokonferens.

Du kan få Corona-hjälp för företag från oss, t.ex. i följande frågor:

  • Vi hjälper dig att hitta rätta finansieringskanaler för ditt företags situation, samt i frågor som berör användning av statligt stöd och stödpaket.
  • Vi hjälper dig att göra kassaflödesberäkningar och ger sparring i ditt företags överlevnadsplanering.
  • Vi sparrar och stöder ditt företag i alla situationer.

Kontakta oss! Vi hjälper gärna till.

Företagsrådgivningens tidsreservering, tel. 050 597 3887, info@posintra.fi, vardagar kl. 9 – 16.

 

Finansieringskällor för att klara av coronasituationen: 

 

STATSKONTORET – Kostnadsstöd

– Stödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit betydligt på grund av coronaviruset, och som har svårt att anpassa sina kostnader. Den första ansökningsomgången avslutades 31 augusti 2020. Den andra ansökningsomgången för kostnadsstöd har öppnats 21.12.2020 och avslutas den 26 februari 2021 kl. 16.15. Kostnadsstödets tredje ansökningsomgång öppnas 27.4.2021 och avslutas 23.6.2021.

 

ERSÄTTNING FÖR STÄNGNING

– Regeringen föreslår att det ska betalas ersättning till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Den nya ersättningen för stängning gäller mikroföretag och små företag med högst 49 anställda. Ett separat stöd som gäller större företag bereds så snart som möjligt. Ansökan öppnas 12.5.2021.

 

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

– Arbetsmarknadsstöd för företagare

 

NTM – Temporärt stöd till företag på landsbygden

– Stödet är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer. Stödbeloppet är 5 000 – 10 000 € (upp till 80 % av de deklarerade kostnaderna) och kan användas för nödvändiga utgifter, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader, för att säkerställa företagets lönsamhet.

 

NTM – Temporärt stöd till primärproduktionen  

– Stödet är avsett för företag som är verksamma inom sektorn för primärproduktion och som drabbats direkt av coronakrisen. Sådana är till exempel de specialiserade lantgårdar, renfarmar och trädgårdsfarmar som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra uppköpare och vars produktåtgång har stannat av eller betydligt minskat på grund av coronakrisen. Stödbeloppet är 5 000 – 10 000 € (upp till 80 % av de deklarerade kostnaderna).

 

NTM – Temporärt understöd till fiskerisektorn

– Stöd kan sökas av företag inom fiske, fiskodling, fiskförädling samt detaljhandel och partihandel med fisk vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av epidemin. Stödet kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för att fortsätta verksamheten, såsom löner och hyresutgifter. Stödbeloppet är 3 000 – 10 000 € (upp till 80 % av de deklarerade kostnaderna).

 

BUSINESS FINLAND – FUI-lån

– Business Finland erbjuder tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån för små och medesomgång förberedslstora företag och midcap-företag med minst sex anställda i Finland och för stiftelser och föreningar som bedriver betydande affärer.

 

TESI – Stabiliseringsfinansiering

– Tesi finansierar främst medelstora företag med en omsättning på minst 10 miljoner € år 2019 och med fler än 50 anställda i Finland. Villkoret för att få finansiering är att verksamheten har varit lönsam före coronakrisen.

 

TESI – Bridgefinansiering  

– Tesi investerar i teknologiföretag som via Venture Bridge-programmet söker internationell tillväxt och som redan har minst en inledande startfinansieringsrunda från venture capital-investerare och som en följd av coronakrisen har tvingats skjuta upp en framtida extern investeringsrunda. 

 

FINNVERA – Driftskapitallån

– Företag kan också på vissa villkor ansöka om ett rörelsekapitallån direkt från Finnvera. Lånets belopp kan vara 50 000 – 300 000 euro. Lånet kan inte användas för att återbetala finansiärens befintliga fordringar. Företagets eget kapital får inte vara negativt i de senaste officiella finansiella rapporterna och företagets kredituppgifter får inte uppvisa betalningsstörningar. Verksamheten måste ha varit lönsam före coronakrisen, och företaget måste ha tillräcklig skuldtjänstkapacitet

 

BUSINESS FINLAND – Utvecklingsfinansiering

Utvecklingsfinansiering i störningssituationer. Notera! Ansökningstiden har upphört den 8.6.2020

 

NTM – Undantagsfinansiering  

– Finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. Notera! NTM-centralernas ansökningstid för koronafinansiering upphörde den 8 juni 2020

 

Vi följer ständigt utvecklingen av situationen och informerar även på Posintras sociala mediekanaler så som Facebook, Instagram och Twitter.