Posintra on yhdessä Porvoon kaupungin kanssa vuosina 2011 – 2014 edistänyt Asemo-energiaseurantajärjestelmän käyttöä Omenatarhan asuinalueella. Kerääntyneitä kulutustietoja on hyödynnetty tutkimus- ja kehitystarkoituksessa.

Markkinoilla energianseurantalaitteistojen tarjonta on lisääntynyt samalla kun hinnat ovat alentuneet ja tiedon keruu lähes rajattomiin pilvipalveluihin on mahdollistanut nopean kehityksen. Posintra on lopettanut Asemo -palvelun tarjoamisen uusille kotitalouksille ja järjestelmää pidetään yllä vuoden 2016 loppuun.

Asemo.fi -palvelu on Posintran kehittämä Java EE sovellus, joka pyöriiAsemo Glashfish -sovelluspalvelimella ja vastaanottaa mittausdataa, jota se tallentaa ja visualisoi käyttäjäkohtaisella nettisivulla.

Palvelin voi vastaanottaa erilaisia aikaleimattuja mittausarvoja. Posintran LivingLab -käytössä Asemo on vastaanottanut ennen kaikkea sähkönkulutusdataa LivingLab-asiakkaiden kodeista, mutta myös muiden muuttujien vastaanottaminen on ollut mahdollista demotalokohteen seurannassa. Sähkönkulutusdataa LivingLab-kodeista on saatu muutaman sekunnin tarkkuudella ja Asemo on muodostanut palvelimella kulissien takana jokaista kotia kohti kymmenen eri aikasarjaa, jotka kaikki ovat karkeammalla resoluutiolla kuin alkuperäinen raakadata. Nämä uudet resoluutiot on käytetty käyttöliittymän visualisoinnissa, silloin kun raakadatan visualisointi olisi liian raskasta.

Asemo -palvelun taustajärjestelmä on toteutettu JavaEE alustalle. JärjestelmäLivingLab koostuu neljästä vastuualueiltaan erillisestä komponentista. Komponenttien välillä on vain vähän riippuvuuksia, jotka on määritelty hyvin rajapinnoilla. Tämän vuoksi komponentteja voidaan helposti kehittää erillään ja korvata uudemmilla. Palvelimelle voidaan myös asentaa vain kulloinkin tarvittavat komponentit. Komponenttien ei tarvitse myöskään sijaita samalla palvelimella.

Varsinainen bisneslogiikka on toteutettu rajapintojen kautta tarjottavina palveluina omassa komponentissa. Komponentin tärkeimmät tehtävät ovat tiedon tallentaminen ja hallinnointi sekä aikasarjojen prosessointi. Tiedon tallentaminen on toteutettu tietokantariippumattomasti, jolloin voidaan käyttää mm. sekä relaatio että NoSQL-tietokantoja.

Käyttöliittymäkomponentti on toteutettu palvelimen puolella JSP:tä ja Stripes MVC:tä käyttäen. Selaimen puolella käytetään jQuery:ä, jQuery UI:ta ja dyGraph:ia.

Web service -komponentti tarjoaa REST -rajapintoja (Representational StatJavaEE 6 Application Servere Transfer) sekä legacy -rajapinnan seurantalaitteisiin, jotka lähettävät keräämiään mittaustietoja järjestelmään. REST -rajapintaa voidaan hyödyntää aikasarjojen vientiin zip-pakattuun csv-muotoon ja REST-rajapinnan avulla on mahdollista integroida Asemo-palvelu muihin järjestelmiin ja periaatteessa jopa rakentaa toinen vaihtoehtoinen käyttöliittymä.

Web widget-komponentti tarjoaa widgetin, joka esittää vuorovaikutteisen graafin valitusta Asemo-palvelun aikasarjasta. Widget voidaan upottaa myös Asemo-palveluun kuulumattomalle verkkosivulle. Widget käyttää OAuth-protokollaa tunnistautumiseen ja valtuutuksiin.

 

Tiedonkeruulaitteet ja energiaseurantalaitteet

Projektin alussa oli käytössä Wattson-nimien energiaseurantalaite, mutta senLL tekninen ratkaisu saatavuudessa oli ongelmia ja oli tarvetta rakentaa tukea Wattsonin korvaavalle CurrentCost laitteelle. Myös aluksi käyttämämme tiedonkeruulaitteen valmistus lopetettiin (openWRT Linux, joka oli asennettu Asus-wifi-asemaan) ja korvaava laite saatiin Buffalo-asemasta.  Kaukolämpöseurantaa ja vedenkulutusseurantaa varten rakennettiin tukea Ensto eOhjain -laitteelle, joka kuitenkin poistui nopeasti markkinoilta.