Valtaus-kasvuohjelma etenee – tarjouspyyntö profiilitiimien työpajoihin

 

Posintra Oy:n, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n ja Novago Yrityskehitys Oy:n yhteinen kasvuohjelma Valtaus (hankenimeltään BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla) etenee vahvasti. Mukana on tällä hetkellä 27 kasvuyritystä keskiseltä ja itäiseltä Uudeltamaalta, joiden kanssa työsteään yrityskohtaisia kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelemia ja joille tarjotaan kasvuvalmennusta.

Posintra etsii nyt Valtaus-ohjelman edetessä palveluntuottajia, jotka tarjoavat kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun tilaajan tarpeisiin toteuttaa BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla -hankkeen profiilitiimien työpajat tilaajan määrittämällä tavalla. Työpajat on suunniteltu toteutettaviksi vuoden 2017 jälkipuoliskolla ja vuoden 2018 aikana. Työpajojen teemoina ovat Tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuuksien maisemat, Digitalisaatio liiketoiminnan mahdollistajana ja Kokeilukulttuuri, ketterä kehitys ja palvelumuotoilu kasvun ja älykkään erikoistumisen apuna.

Tarjouspyynnön kohteena oleva hankinta on osa Valtaus-kasvuohjelmaa, joka rahoitetaan ”BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla” -hankkeen tuella. Hankkeen päärahoittaja on Uudenmaan liitto myöntämällään Euroopan aluekehitysrahaston tuella (Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020).

BIITTI -hanke monipuolistaa Uudenmaan elinkeinorakennetta ja synnyttää korkean lisäarvon liiketoimintaa kehittämällä kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä kolmen eri profiiliteeman näkökulmista: 1.) Innovatiiviset investoinnit, 2.) Uudenajan digitaalisuus tai 3.) Kehittyvät tuotanto ja palveluketjut. Hanke lisää kasvuyrityksiä Uudellamaalla, BIITTI -hanke kehittää yrityspalveluekosysteemin toimintamallia alueen seuduille ja luo uuden konkreettisen kasvuyritysten palvelukonseptin. Hankkeen toteuttajina toimivat kolme uusmaalaista kehitysyhtiötä: Posintra Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy ja Novago Yrityskehitys Oy.

Vuonna 2017 Posintran ja Keuken projektityöntekijät ovat koonneet itäiselle ja keskiselle Uudellemaalle kummallekin yhden kasvuhaluisen yritysryhmän kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan korkean lisäarvon syntymistä. Vuonna 2018 Posintra, Keuke ja Novago kokoavat kukin omalle alueilleen oman kasvuhaluisen yritysryhmän. Hankkeeseen osallistuvat yritykset muodostavat kumpanakin vuonna alueelliset Lähitiimit sekä kolmen kehittämisnäkökulman mukaan luokiteltavat poikkialueelliset Profiilitiimit. Moniulotteinen tiimitoiminta luo kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille avoimen kehittämisalustan, hyvän verkoston ja mahdollisuuden keskittyä oman kasvupolun rakentamiseen alueellisissa Valtaus-ryhmissä ja poikkialueellisissa Profiilitiimeissä.

 

Katso tarjouspyyntö tästä!

 

Tarkentavat kysymykset ja vastaukset

 

 

( 1. )

 

KOHTA 4.2. Vähimmäisvaatimukset ylittävä ammattitaito, osaaminen ja kokemus -> pyydetään BIITTI-kokemusosaamista, mitä tämä tarkoittaa?  

 

Tarjouspyynnössä viitataan BIITTI-hankkeen toimintaympäristöön liittyvään kokemusosaamiseen, toteuttajatiimin monipuolisuuteen ja työpajatyöskentely osaamiseen. Tällä tarkoitetaan pk-yritysten kasvusuunnitteluun ja kasvun kehittämiseen liittyvää osaamista kyseessä olevien teemojen ympäriltä (Tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuuksien maisemat, Digitalisaatio liiketoiminnan mahdollistajana ja Kokeilukulttuuri, ketterä kehitys ja palvelumuotoilu kasvun ja älykkään erikoistumisen apuna.)

 

Onko tarjouspyyntö suunnattu jo mukana olleille toimijoille, jos tämä on valintakriteeri?

 

Tarjouspyyntö on avoin kaikille.

 

( 2. )

 

Asiakaspalautteet, millaisessa muodossa haluatte nämä toimitettavan?

 

Sähköisessä muodossa osana tarjousta, jonka maksimipituus on (ilman henkilöstön referenssitietoja/ansioluetteloita) 12 A4-liuskaa.

 

Kuinka monta?  Kuinka monta saa laittaa?

 

Tässä hankinnassa palvelun suorittamisesta vastaavalle tiimille asetettu yhteenlaskettu vähimmäisvaatimus on kolmen (3) vastaavan kaltaisen toimeksiannon suorittaminen viimeisen kahden vuoden aikana. Vähintään kolmesta toimeksiannosta myös asiakaspalautteet.

 

Tuleeko asiakaspalautteiden olla työpajojen fasilitointiin liittyviä, vai mieluummin sisältöalueiden kehittämiseen, vai yritysten johtamiseen, johdon valmentamiseen ja konsultointiin? Vaiko kaikkia?

 

Tarjoaja voi itse valita, mitkä osaamiset osoittavat parhaiten tarjouspyynnön kannalta olennaista osaamista. Työpajojen toteuttamistavalla ja sisältöalueiden tuntemisella on paljon merkitystä, mutta myös sisältöalueiden soveltaminen pk-yritysten kasvun problematiikkaan on tärkeää.

 

Miltä vuosilta palautteiden tulisi olla?

 

Viimeiseltä kahdelta vuodelta

 

Pitääkö palautteiden olla tarjottavien asiantuntijoiden palautteita vai kuhunkin 3:meen aihepiiriin liittyviä palautteita?

 

Tarjoaja voi itse valita, minkä kokee relevantiksi tarjouksen kannalta. Molemmilla on merkitystä.

 

( 3. )

 

 

KOHTA 6. Referenssikuvaukset: työkokemus sisältäen yritysten johtamisen, johdon valmentamisen ja konsultoinnin. Haetteko johtamisen valmentajaa näihin työpajoihin vai hyvää sisällön tuntevaa fasilitoijaa?

 

Ensisijaisesti haetaan kyseisiä teemasisältöjä  hyvin tuntevia osaajia. Olennaista on kyky avata havainnollisesti kyseisten teemojen isoa kuvaa pk- yritysten omistajille / avainhenkilöille sovellettavaksi yrityksen toimintaan.

 

( 4. )

 

 

YLEINEN KYSYMYS: Onko mahdollista, että tilaaja valitsee kaikkiin 3 työpajaan eri toimittajat, vaikka yritys olisi tarjonnut kaikkia 3:a yhteensä?

 

Kyllä on mahdollista. Tarjoushinta tulee esittää työpajoittain; tarjoaja voi antaa tarjouksen joko yhden tai useamman työpajan toteutuksesta; tarjoajan, joka tekee tarjouksen useammasta työpajasta tulee ilmoittaa erikseen kunkin työpajan hinta.

 

 

( 5. )

 

Kohdassa 4.4 mainitaan, että tarjousasiakirjan maksimipituus on 12 A4-liuskaa. Tarkoittaako tämä että jos tekee tarjouksen kaikkiin kolmeen työpajaan (“Ennakkovalmistelut, työmenetelmät ja mahdolliset työkalut sekä työskentelyn loppuraportointi tulee kuvata tarjouksessa”), niin käytettävissä olisikin vain 4 sivua per työpaja? Jo näin, niin yhteen työpajaan keskittyvillähän on silloin mahdollisuus kuvata tarjoustaan merkittävästi yksityiskohtaisemmin kuin kokonaisuutta tarjoavalla? Vai tuleeko kuhunkin työpajaan valittavan Toimittajan vertailukelpoisuuden vuoksi tarjota kutakin työpajaa erikseen max 12 liuskaa per työpaja (eli yhteensä max 36 liuskaa, jos tarjoaa kaikkia työpajoja)?

 

Yhden tarjousasiakirjan maksimipituus (ilman henkilöstön referenssitietoja) on 12 A4-liuskaa. Tarjoajan harkinnassa on, haluaako hän tarjota jokaisen työpajan erikseen.

 

( 6. )

 

 

7. Kohdan 10 lause kaipaisi tarkennusta: “Harkintavalta siitä, sisältääkö jokin asiakirja salassa pidettävää tietoa on tilaajalla.” Huom. tilaajalla ei varmaankaan ole oikeutta julkaista Tarjoajan salaiseksi ilmoittamia tietoja. Eli mitä tällä lauseella tarkoitetaan, ja miten Tilaaja toimii, jos se “harkintavaltaansa” nojautuen tulkitsisi, ettei jokin Toimittajan salaiseksi ilmoittama tieto olisikaan Tilaajan mielestä salainen? (esimerkkinä voisi olla vaikka jokin referenssiasiakas)

 

Tarjoajan tulee merkitä salassa pidettävät asiakirjat selvästi, jotta tilaaja pystyy havaitsemaan, mikä asiakirjanippu sisältää salassa pidettävää tietoa. Mikäli tarjoaja merkitsee koko tarjouksensa liikesalaisuuden perusteella salaiseksi, tulee tarjoajan kuitenkin liittää tarjoukseensa julkinen yhteenvetoliite, josta tarjottu palvelu käy pääpiirteissään ilmi. Harkintavalta siitä, sisältääkö jokin asiakirja salassa pidettävää tietoa on tilaajalla. Hintatiedot eivät ole salassa pidettävää tietoa. Referenssien tulee olla julkisia. Voittanut tarjous on pyydettäessä saatavissa nähtäville, kuitenkin niin että tarjouksen salaiseksi merkityt liikesalaisuuksia sisältävät osiot pidetään salassa.

Kirjoitettu