Posintra on aloittanut 1.5.2017 yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun, HealthSPA:n ja Vantaan Invalidien kanssa TEKNO (Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi) -hankkeen. TEKNO-hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä yksittäisen kansalaisen eli loppukäyttäjän hyvinvointi- ja teknologiaosaamista. Hankkeen avulla luodaan uutta asiakasymmärrystä sekä liiketoimintaosaamista Uudellemaalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos ja omaehtoisen terveydenhallinnan korostuminen aiheuttavat paineita alalla työskentelevien teknologiaosaamiselle ja alan yritysten palvelutuotannolle. Muutos haastaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia että asiakkaita hyödyntämään teknologisia ratkaisuja yhä enemmän. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla riittävä tietämys olemassa olevista teknologiaratkaisuista sekä ohjausosaamista teknologian käytön ohjaamiseksi asiakkaalle. Teknologiaosaaminen on myös kilpailuvaltti niin alan ammattilaisille, alalle valmistuville kuin alan yrityksille.

Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia koulutusratkaisuja sekä palvelu- ja tuotekehitystä yli toimialarajojen toteutettavan yhteistyön myötä. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan vahvasti koulutusta tarvitsevien osaamistarpeet, eri ikäisten tavat oppia ja erilaisten ohjausmenetelmien hyödyntäminen. Teknologiaosaamisesta tulee hankkeen myötä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan virtuaalinen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alusta, joka toimii koulutuksen oppimisympäristönä, edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona mm. tarjoamalla ohjeita teknologian käyttöön sekä kokoaa yhteen teknologia-alan yritykset tuotteineen. Teknologia-alustalla tuetaan myös muun muassa start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien verkostoitumista. Hankkeessa toteutettavalla liikkuvalla digi-opastuspisteellä tuetaan puolestaan kansalaisten teknologiaosaamista.

Posintran rooli on tuoda hankkeen myötä uutta liiketoimintaosaamista Itä-Uudellamaalla toimiville yrityksille ja parantaa näin ollen yritysten kilpailuasemaa.

TEKNO-hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Posintra Oy, HealthSPA sekä Vantaan Invalidit. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017–29.2.2019, josta Posintra on mukana 1.5.2017–29.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 437 931 €, josta Posintra osuus on 148 144 €. Projektin päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ESR.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Christina Sani

Puh. 040 502 7112

christina.sani@posintra.fi

Kirjoitettu