PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa
BIITTI – Företagsteamen i Nyland
STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region
30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland
TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi
Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark
SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa

Projektet PALKO – serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa – främjar sysselsättning av arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet eller marginalisering i Borgå- och Lovisaregionen. Det handlar om ett tvåårigt utvecklingsprojekt för tiden 1.9.2017–31.8.2019. Målgruppen är arbetslösa och personer som löper risk för arbetslöshet eller marginalisering, i Borgå och Lovisa.

I PALKO-projektet eftersträvas att sammanlagt 75 personer ska delta i de serviceförsök som genomförs som en åtgärd, och målet är att 50 % av dessa ska få arbete eller ledas in på en utbildning eller motsvarande tjänst. Det sekundära syftet är att i fråga om tillhandahållande av tjänster förbättra samarbetet mellan offentliga och privata organisationer inom sysselsättnings- och utbildningsområdet i Borgå- och Lovisaregionen.
Den centrala åtgärden inom PALKO-projektet är serviceförsök för sysselsättning. Under projekttiden ordnas fyra till sex stycken sådana försök. Det är meningen att personerna i målgruppen ska involveras i planeringen av serviceförsök för sysselsättning, och avsikten är att utvecklingsverksamheten ska ske smidigt och experimentellt. Organisationer inom området sysselsättning och utbildning utgör i projektet ett servicenätverk, som har en central roll i utförandet av serviceförsöken och utvecklingen av tjänsterna, liksom när erfarenheter från försöken ska överföras för att bli en del av framtidens välfungerande servicestrukturer.
Det långsiktiga resultatet som eftersträvas i PALKO-projektet är ett starkare samarbete mellan de organisationer som tillhandahåller sysselsättnings- och utbildningstjänster i Borgå och Lovisa. Målet är, att aktörerna lär sig experimentell och utvecklande planering av tjänster och får nya verktyg som ger dem förutsättningar att utveckla nya innovativa tjänster i fråga om sysselsättning. Tack vare ett smidigare, mer kundorienterat och välfungerande samarbete finns det bättre förutsättningar för att sysselsättningen i området ska kunna utvecklas i positiv riktning.

PALKO-projektets huvudsakliga genomförare är Posintra Oy, delgenomförare är Haaga-Helia yrkeshögskola. Projektets totala budget är 239 996 €.  Den huvudsakliga finansiären är Europeiska socialfonden (ESF). Projektets verksamhetsperiod är 1.9.2017–31.8.2019. Anne Wetterstrand ger tilläggsinformation om projektet.

hävkraft_ SVESR_SV

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BIITTI – Företagsteamen i Nyland

”BIITTI – Företagsteamen i Nyland” -projektet utökar tillväxtföretagen i Nyland. BIITTI -projektet utvecklar en strategi för ekosystem åt företagstjänsterna i nejden, och skapar ett nytt konkret koncept för tillväxtföretagen. BIITTI-projektet diversifierar företagsstrukturen i Nyland, och skapar affärsverksamhet med högt mervärde, genom att vidareutveckla tillväxtdugliga och -villiga företag. Detta förverkligas i närteam och från tre olika profiltemans synvinklar: den nya digitaliseringen, innovativa investeringar, samt service- och produktionskedjor med goda utvecklingsutsikter.

Projektet genomförs av tre nyländska utvecklingsbolag: Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab, Posintra Oy och Novago Företagsutveckling Ab, Projektmedarbetarna samlar ihop totalt fem företagsgrupper, med sammanlagt 60-85 deltagarföretag. Företagens målsättning är att generera tillväxt och mervärde för verksamheten. Teamen som deltar utformas av regionala Närteam samt Profilteam, vilka klassas in i enlighet med utgångspunkten för utveckling. Det multidimensionella teamarbetet skapar tillväxt och en utvecklingsplattform för företag som söker internationalisering, genom att i regionala eller temainriktade team fokusera på uppbyggande av den egna tillväxtstigen.

BIITTI-projektet finansieras i huvudsak, genom ett finansieringsbeslut som Nylands förbund gjort, av Strukturfonden i Finland inom delprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014-2020. Projektet förverkligas under tiden 1.9.2016-31.5.2019. Projektets helhetsbudget är 832 800 €.  Tilläggsinformation om projektet ger Ari Perälä.

leverageEU_2014_2020_rgbEU flag English vertical RGB

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region

Intresset för turism som en del av näringslivet ökar i Östra Nylands skärgård. Efterfrågan på service och produkter ökar. Skärgården i Finland intresserar flera utländska researrangörer. För att kunna svara på efterfrågan behöver servicen och produkterna uppnå internationell standard både när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

STAR är ett lokalt projekt som fått Leader finansiering för att öka vår konkurrenskraft på den internationella marknaden. Målsättningen är att Östra Nylands kustområde skall samarbeta och synas i Visit Finlands marknadsföring. Under åren 2014 – 2017 har Visit Finland tre projekt som direkt kan stöda utvecklingen i vårt område. Visit Finlands teman Maritima skärgården, FinRelax och Stopover ger möjligheter för oss, att på lokal nivå, bygga kring havet, skärgården och välmående.

Genom att, på lokal nivå, delta i samarbetet som STAR arrangerar har du och ditt företag möjlighet att samarbeta lokalt och på så sätt få synlighet på nationell och internationell nivå. Östra Nylands skärgård är ett intressant område med stor möjlighet till utveckling. Genom att samarbeta kring produkter, service och nya intressanta evenemang har vi möjlighet att tillsammans skapa en verklighet som lockar researrangörer och resenärer till området.
Resultatet av projektet gynnar näringslivet och kommunernas turisttjänster. Projektets målsättning är också att utöka samarbetet med andra områden i Nyland.

Projektet är finansierat via SILMU r.f. Projektets totala budget är 114 216 €. För mer information kontakta Annika Weckman

Leader

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES-projektet är ett gemensamt projekt för finländska och estniska aktörer och det skapar nya möjligheter för sjöturismen och förbättrar samarbetet mellan regionens gästhamnar. Projektet utvecklar ett hamnnätverk som erbjuder säkra och välutrustade gästhamnar på ett inbördes avstånd av 30 sjömil.

Posintra bidrar med Borgås nya gästhamn samt Skeppsbron i Lovisa till 30MILES-projektet. I samband med utvecklingsarbetet med den nya gästhamnen i Borgå skapas ett affärsverksamhetskoncept och man koncentrerar sig på att förflytta hamnverksamheten från östra åstranden till den västra. Planläggningsarbetet med den västra stranden pågår och 30MILES-projektets åtgärder stöder planläggningen, den nya gästhamnen är en integrerad del av den västra strandens utvecklingsområde. Utvecklingsutmaningen med Skeppsbron i Lovisa är att öka gästkapaciteten och att utveckla hamnverksamheten så den motsvarar behoven för större båtar. Detta mål stöds av tidigare genomförda muddringar av infartsfarleden till Lovisaviken och hamnbassängen. Utvecklingen av gästhamnen i Lovisa utgör en del av helhetsplaneringen av Lovisavikens västra strand, från centrum ända till Tullbron.

Småbåtsförarna, hamnobjekten, invånarna och serviceföretagen i östra delen av Finska viken kommer att dra nytta av projektresultaten. Projektets partnerhamnar såväl i Finland som i Estland bildar ett tätt utvecklingsnätverk. Posintras konkreta åtgärder för förverkligandet av projektet är bl.a. planering av båda hamnarnas affärsverksamhetskoncept, planering och förverkligande av information, översiktlig planering av strandområdet, belysningen och byggnaderna i Borgås nya gästhamn samt utvecklingen av huvudbryggan och strandområdet vid Skeppsbron i Lovisa.

Projektets huvudpartner är Merikotka, forskningscentralen för sjösäkerhet och sjötrafik. Övriga projektpartner är Kymmenedalens yrkeshögskola, Helsingfors universitet (Institutionen för miljövetenskaper, Forskningsgruppen för fiskeri och miljörisker), Östra Estlands företagscenter, Virumaa småbåtshamnsförening, Eisma hamn, Viims kommun, Estlands Havsmuseum, Narva stad och Narva-Jöesuu kommun. Samarbetshamnarna på den estniska sidan är Seaplane Tallinna, hamnarna i Kelnas och Leppneeme i Viims kommun, Eisma hamn, hamnarna i Purtse och Toila samt hamnarna i Narva och Narva-Jõesuun. Dessutom samarbetar projektet med föreningen Segling och Båtsport i Finland r.f. och landskapsförvaltningen i västra Estland.

Projektet pågår 1.9.2015 – 31.8.2018 och som huvudfinansiär fungerar Interreg Central Baltic-programmet, Finland-Estland delprogrammet (priority well-connected region, specific objective 3.2). Projektets totala budget är ca 3,7 M€, varav Posintras andel utgör ca 301 000 €. För mer information kontakta Topi Haapanen. Projektet egna sidor ser du här

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi

Social- och hälsovårdens omstrukturering och den nya betoningen av egenvård orsakar tryck på branschens teknologiska kunnande och på branschföretagens serviceproduktion. Förändringen utmanar såväl social- och hälsovårdens yrkeskunniga personal som klienterna till att allt mer utnyttja teknologiska lösningar. Därför måste branschens yrkeskunniga dels ha tillräcklig kunskap om vilken teknologi som finns, dels kunna handleda sina klienter i hur denna teknologi kan utnyttjas. Teknologiskt kunnande är också en konkurrensfördel, både för branschens yrkeskunniga, dem som utexamineras till branschen och branschens företag.

TEKNO-projektet stöder må bra- och teknologikunnandet bland social- och hälsovårdsbranschens personal, branschens studerande och enskilda medborgare. Dessutom vill projektet skapa ny klientförståelse och nytt affärskunnande i Nyland. Genom branschöverskridande samarbete förverkligas inom projektet nya former av utbildning och service- och produktutveckling. I planeringen av utbildning läggs tyngden vid vad de som ska utbildas behöver kunna, vid inlärningsmetoder i olika åldrar och vid olika handledningsmetoder. Teknologikunnandet kommer genom projektet att bli en del av social- och hälsovårdsbranschens utbildning och därmed av yrkesidentiteten för branschens yrkeskunniga.

Projektet planerar och utprovar en virtuell plattform för må bra- och hälsoteknologi. Plattformen ska fungera som inlärningsmiljö för utbildningen, främja slutanvändarnas teknologikunnande i hemmen och samla teknologibranschens företag och deras produkter. Teknologiplattformen ska stödja bland annat nätverksarbete bland startup-företagare och företagare som har varit längre i branschen. Projektets ambulerande digirådgivning ska stödja medborgarnas teknologikunnande. Du kan följa projektet här. 

TEKNO-projektets huvudimplementerare är yrkeshögskolan Laurea och som delimplementerare fungerar Posintra Oy, HealthSPA och Vantaan Invalidit. Projekttiden är 1.3.2017–29.2.2019. Projektets totalbudget är 437 931 €. Projektets huvudfinansiär är Europeiska socialfonden ESF. Mer information om projektet ger Christina Sani.

hävkraft_ SVESR_SV

 

 

Miljöaffärsverksamhet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

Helhetsmålsättningen med Pobi – Sköldvik i Borgå framtidens bioindustripark-projektet är att bland företagen i Sköldviks industriområde samt vissa finländska företag som utvecklar bio- och cirkulär ekonomiska värdekedjor skapa en gemensam förståelse, vision och plan över hur Borgåregionen skulle kunna utvecklas till en bioindustripark i världsklass. För SMF-företagen inom petrokemiska- och bioproduktindustrin i Sköldvik föds samtidigt grunden för ett nytt ekosystem och möjligheter till ny affärsverksamhet samt till att skapa ramarna för en ansvarsfull utveckling och en planläggning som främjar etableringen av företag.

Projektet består av tre åtgärdspaket som förverkligas under åren 2015–2017. Åtgärdspaketen består av insamling och beskrivning av företagens och andra aktörers gemensamma syn, kompetensklustrets vision och affärsverksamhetsplan och dess pilotering samt bio- och de cirkulära ekonomiföretagens nätverkande och samarbete.

Projektet leder till ett mångvetenskapligt nätverk av privata och offentliga aktörer kring Sköldviks industriområde samt en verksamhetsvision och genomförandeplan. Dessa möjliggör utvecklingen av Sköldviks område till en av bioekonomins och den cirkulära ekonomins ledande industriparker i globala mått mätt. Projektet skapar förutsättningar för etableringen av tillväxtvilliga SMF-företag inom cleantech- och bioekonomibranschen i Sköldvik. Det möjliggör även ett lockande ekoindustrisystem på området och erbjuder bl.a. mångsidiga tomter för företag.

Projektet får finansiering via EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som pågår från 1.8.2015 – 31.12.2017. Projektets totala budget är 346 000 €. Projektet förverkligas av Posintra och Borgå stad. Posintra skaffar dessutom delar av projektets innehåll som köpta tjänster. För mer information kontakta Matti Herlevi

Läs pressmeddelandet om Pobi projektet här.

hävkraft_ SVEU_EAKR_SV_vertical_20mm_rgb

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go utvecklar konkurrenskraften för finländska, svenska och estniska SMF-företag, som koncentrerar sig på Smart City-lösningar, genom att förbättra deras beredskap och kompetens att gå in på nya målmarknader. Dessutom söker man efter potentiella målmarknader för företagen bl.a. genom partnerskapssamarbete med stora företag som öppnar upp möjligheter för SMF-företagen att komma ut på nya marknader.

Posintra deltar tillsammans med fyra andra aktörer i SME2Go-projektet som strävar efter att förbättra konkurrenskraften för SMF-företagen i den centrala Östersjöregionen. Andra aktörer är SISP – Swedish Incubators & Science Parks och Västerås Science Park från Sverige, Åbo Science Park från Finland och Tallinn Science Park Tehnopol från Estland.

Städerna har en betydande roll i de gemensamma ansträngningarna för att minska effekterna av klimatförändringarna. Produkterna som främjar förverkligandet av en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och resurseffektiva målsättningar är ofta inriktade på behoven i stadsregionerna och de använder digital teknologi för att främja välbefinnandet, sänka kostnader och använda resurser, för att öka automationen samt förbättra vatten- och avfallshanteringen.

Smart City-lösningarna är ofta högteknologiska lösningar och på så sätt väldigt FoU-betonade. Dessa teknologier kan härstamma från nya, växande branscher och deras målmarknader utgörs i huvudsak av tredje världens länder utanför EU och de är geografiskt och kulturellt avlägsna.  SMF-företagen behöver stöd för att hitta de rätta målmarknaderna samt för att få utbildning gällande inträdet på dessa marknader. Projektet finansieras av EU:s Interreg Central Baltic-program. För mer information kontakta Matti Herlevi

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –