Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark
IDEAS – Intelligent NeighbourhooD Energy Allocation and Supervision

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

Helhetsmålsättningen med Pobi – Sköldvik i Borgå framtidens bioindustripark-projektet är att bland företagen i Sköldviks industriområde samt vissa finländska företag som utvecklar bio- och cirkulär ekonomiska värdekedjor skapa en gemensam förståelse, vision och plan över hur Borgåregionen skulle kunna utvecklas till en bioindustripark i världsklass. För SMF-företagen inom petrokemiska- och bioproduktindustrin i Sköldvik föds samtidigt grunden för ett nytt ekosystem och möjligheter till ny affärsverksamhet samt till att skapa ramarna för en ansvarsfull utveckling och en planläggning som främjar etableringen av företag.

Projektet består av tre åtgärdspaket som förverkligas under åren 2015–2017. Åtgärdspaketen består av insamling och beskrivning av företagens och andra aktörers gemensamma syn, kompetensklustrets vision och affärsverksamhetsplan och dess pilotering samt bio- och de cirkulära ekonomiföretagens nätverkande och samarbete.

Projektet leder till ett mångvetenskapligt nätverk av privata och offentliga aktörer kring Sköldviks industriområde samt en verksamhetsvision och genomförandeplan. Dessa möjliggör utvecklingen av Sköldviks område till en av bioekonomins och den cirkulära ekonomins ledande industriparker i globala mått mätt. Projektet skapar förutsättningar för etableringen av tillväxtvilliga SMF-företag inom cleantech- och bioekonomibranschen i Sköldvik. Det möjliggör även ett lockande ekoindustrisystem på området och erbjuder bl.a. mångsidiga tomter för företag.

Projektet får finansiering via EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som pågår från 1.8.2015 – 31.12.2017. Projektets totala budget är 346 tusen euro. Projektet förverkligas av Posintra och Borgå stad. Posintra skaffar dessutom delar av projektets innehåll som köpta tjänster. För mer information kontakta Matti Herlevi

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IDEAS – Intelligent NeighbourhooD Energy Allocation and Supervision

IDEAS är ett europeiskt projekt med fokus på intelligent regional energihantering. I projektet undersöks på stadsdelsnivå hur invånarna kan styra energiproduktionen och förbrukningen. Invånarna har möjlighet att påverka de applikationer och verktyg som utvecklas för hantering och uppföljning av den egna energiförbrukningen.

I IDEAS-projektet utvecklar man datatekniska verktyg och modeller för affärsverksamheten som, i de energipositiva områden, kan optimera energiproduktionen och förbrukningen. I det energipositiva bostadsområdet produceras mer energi än det förbrukas. Energieffektiviteten har, i och med Skaftkärrprojektet, för Borgå stad blivit ett centralt strategiskt mål. Projekt Skaftkärr, som förverkligades i samarbete med bland annat Posintra och Sitra, avslutades 31.12.2012, och projektet fick stor uppmärksamhet både i Finland och utomlands. I projektet planeras en ny energieffektiv stadsdel för cirka 6000 boende. Hela stadsdelen planeras och byggs så att husen, livsmiljön, trafiken och servicen fungerar så energieffektivt som möjligt. IDEAS-projektet fördjupar det arbete som Skaftkärrprojektet startat. I Skaftkärrområdet ska man testa tillämpningar, metoder och verksamhetsformer som utvecklats genom IDEAS-projektet. Ett annat motsvarande testområde finns på universitets campus i Bordeaux i Frankrike.

I projektet kommer man för invånare att till exempel utveckla användargränssnitt med vars hjälp det i telefonen syns uppgifter om elapparaters energiförbrukning eller en veckas energiräkning. Det planeras också tillämpningar som ska inspirera daghemsbarn att spara energi.

Projektet finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling och projektet pågår 1.11.2012–31.10.2015. Projektets totala budget är 4,1 miljoner euro. I Finland verkställs projektet av Borgå stad, VTT och Borgå Energi Ab. Posintra producerar dessutom, som köptjänster, delar av Borgå stads satsning till projektet. Med finns experter från England, Finland, Frankrike och Israel med sin kunskap i datateknik, byggande, energieffektivitet och verksamhet på regional nivå. Projektets egna nätsidor. För mer information kontakta Kristian Bäckström.