Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto
IDEAS – Intelligent NeighbourhooD Energy Allocation and Supervision

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto -hankkeen kokonaistavoite on luoda Kilpilahden teollisuusalueen yritysten sekä joidenkin bio- ja kiertotalouden arvoketjua kehittävien suomalaisyritysten kesken yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bioteollisuuspuistoksi. Samalla synnytetään Kilpilahden petrokemian- ja biotuoteteollisuutta palveleville pk-yrityksille perusta uudelle ekosysteemille ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan sekä luodaan puitteet Kilpilahden alueen vastuullista kehittämistä ja yritysten sijoittumista edistävälle kaavoitukselle.

Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, joita toteutetaan vuosina 2015 – 2017. Toimenpidekokonaisuudet ovat yritysten ja muiden toimijoiden yhteisen näkemyksen kokoaminen ja kuvaus, osaamiskeskittymän visio ja liiketoimintasuunnitelma ja sen pilotointi sekä bio- ja kiertotalousyritysten verkostoituminen ja yhteistyö.

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen yksityisten ja julkisten toimijoiden verkosto Kilpilahden teollisuusalueen ympärille ja sille toimintavisio ja toteutussuunnitelma. Näiden avulla Kilpilahden aluetta kehitetään maailman mittakaavassa yhdeksi biotalouden ja kiertotalouden johtavista teollisuuspuistoista. Hanke luo edellytyksiä kasvuhalukkaiden cleantech-ja biotalousalan pk-yritysten sijoittumiselle Kilpilahteen ja mahdollistaa sen, että alueella on houkutteleva ekotaloussysteemi ja mm. tarjolla monipuolisia tontteja yrityksille.

Hanke saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) ja sen kesto on 1.8.2015 – 31.12.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 346 tuhatta euroa. Hanketta toteuttavat Posintra ja Porvoon kaupunki. Posintra hankkii lisäksi ostopalveluna osia hankkeen sisällöstä. Lisätietoja hankkeesta antaa Matti Herlevi.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IDEAS – Intelligent NeighbourhooD Energy Allocation and Supervision

IDEAS on eurooppalainen hanke, jossa keskitytään älykkääseen alueelliseen energianhallintaan. Hankkeessa halutaan tarkastella kaupunginosan tasolla, miten energian tuotantoa ja kulutusta voidaan ohjata siten, että asukkaat osallistuvat ohjaukseen. Asukkaat voivat vaikuttaa oman energiankulutuksen hallintaan ja seurantaan kehitettäviin sovelluksiin ja työkaluihin.

IDEAS -projektissa kehitetään tietoteknisiä työkaluja ja liiketoimintamalleja, joita voidaan hyödyntää energiapositiivisten alueiden energiantuotannon ja -kulutuksen optimoinnissa. Energiapositiivisella asuinalueella tuotetaan enemmän energiaa kuin sitä kulutetaan. Energiatehokkuusajattelu on noussut Skaftkärr -hankkeen myötä keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi Porvoon kaupungille. Yhteistyössä mm. Sitran ja Posintran kanssa toteutettu Skaftkärr -hanke päättyi 31.12.2012, ja se saavutti laajasti huomiota niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hankkeessa on suunniteltu uutta energiatehokasta, noin 6000 asukkaan kaupunginosaa. Koko kaupunginosa rakennetaan niin, että talot, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja palvelut toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti.  IDEAS -hanke syventää Skaftkärr -hankkeessa aloitettua työtä. Skaftkärrin alueella on tarkoitus testata IDEAS -hankkeessa kehitettäviä sovelluksia, menetelmiä ja toimintatapoja. Toinen vastaavanlainen testausalue on Bordeauxin yliopistokampus Ranskassa.

Hankkeessa kehitetään asukkaiden käyttöön esimerkiksi käyttöliittymiä, jonka avulla puhelimen näytölle tulee tietoa sähkölaitteiden energiankulutuksesta tai vaikka viikon energialaskusta. Myös päiväkotilapsia energiansäästöön innostavia sovelluksia on suunnitteilla.

Hanke saa rahoitusta EU:n 7. tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta ja sen kesto on 1.11.2012 – 31.10.2015. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4,1 miljoonaa euroa. Suomessa hanketta toteuttavat Porvoon kaupunki, VTT ja Porvoon Energia. Posintra tuottaa lisäksi ostopalveluna osia Porvoon kaupungin panoksesta hankkeeseen. Mukana on tietotekniikan, rakentamisen, energiatehokkuuden ja aluetason toiminnan asiantuntijoita Englannin ja Suomen lisäksi Ranskasta ja Israelista. Projektin omat nettisivut. Lisätietoja hankkeesta antaa Kristian Bäckström.