PALKO – Työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa
BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla
Tuunaa Tuottoa Vol.2
STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region
30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland
TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi
Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto
SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities
TARVE – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuushankinnoissa

 


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PALKO-työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien tai työttömyyden ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistymistä Porvoon ja Loviisan seudulla. Hankkeessa tavoitellaan 75 henkilön osallistumista toteutettaviin palvelukokeiluihin ja heistä 50% työllistymistä tai ohjautumista koulutukseen tai muiden palveiden piiriin. Toissijaisena tavoitteena on parantaa julkisten ja yksityisten työllistämis- ja koulutuskentällä toimivien organisaatioiden yhteistyötä palvelujen tuottamisessa.

Keskeisenä toimenpiteenä ovat työllistämisen palvelukokeilut, joita toteutetaan hankkeen aikana neljästä kuuteen kappaletta ja joiden suunnitteluun osallistetaan myös kohderyhmää. Kehittämisen syklissä pyritään ketteryyteen ja kokeilevuuteen. Työllistämisen ja koulutuksen kentällä toimivat organisaatiot muodostavat hankkeessa palveluverkoston, jolla on keskeinen rooli paitsi palvelukokeilujen toteuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä, myös kokeiluissa opittujen kokemusten siirtämisessä osaksi olemassa olevia palvelurakenteita tulevaisuudessa.

PALKO-hankkeen päätoteuttajana toimii Posintra Oy ja osatoteuttajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti on 239 996 €. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ESR. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2017 – 31.8.2019. Lisätietoja projektista antaa Anne Wetterstrand.

 

Vipuvoimaa EU 2014-2020EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BIITTI-Yritystiimit Uudellamaalla

BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla” –hanke lisää kasvuyrityksiä Uudellamaalla. BIITTI -hanke kehittää yrityspalveluekosysteemin toimintamallia alueen seuduille ja luo uuden konkreettisen kasvuyritysten palvelukonseptin. BIITTI-hanke monipuolistaa Uudenmaan elinkeinorakennetta ja synnyttää korkean lisäarvon liiketoimintaa kehittämällä kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä alueellisissa lähitiimeissä ja kolmen eri profiiliteeman näkökulmista: uuden ajan digitaalisuus, innovatiiviset investoinnit sekä kehittyvät palvelu- ja tuotantoketjut.

Hankkeen toteuttajina toimivat kolme uusmaalaista kehitysyhtiötä: Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy, Posintra Oy ja Novago Yrityskehitys Oy. Kehitysyhtiöiden projektityöntekijät kokoavat Uudellemaalle yhteensä viisi yritysryhmää, joihin osallistuu yhteensä 60 – 85 yritystä kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan korkean lisäarvon syntymistä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset muodostavat alueelliset Lähitiimit sekä kolmen kehittämisnäkökulman mukaan luokiteltavat Profiilitiimit.
Moniulotteinen tiimitoiminta luo kasvua ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille avoimen kehittämisalustan ja mahdollisuuden keskittyä oman kasvupolun rakentamiseen alueellisissa ja temaattisissa tiimeissä.

BIITTI-hankkeen päärahoittaja on Uudenmaan liiton tekemällä rahoituspäätöksellä Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -alaohjelma. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016–31.5.2019. Projektin kokonaisbudjetti on 832 800 €. Lisätietoja projektista antaa Ari Perälä.

Vipuvoimaa EU 2014-2020EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuunaa Tuottoa Vol.2

Länsi-Uudellamaalla toteutetun pilottihankkeen kokemusten pohjalta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hämeen ELY-keskus ovat myöntäneet ESR-rahoituksen viidellä alueella toteutettavaan luovien alojen palveluverkostohankkeeseen. Projektipartnerit ja alueet ovat: Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uusimaa, Posintra Oy Itä-Uusimaa, Into Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, Miksei Mikkeli Etelä-Savo ja Humak amk Keski-Suomi. Kullakin alueella toteutetaan omat yritysryhmänsä, joihin valitaan 10–15 luovien alojen pientä yritystä ja 2 – 4 kohdeyritystä. Luova Tuunaajaverkosto rakentaa palvelut rikastamaan kohdeyritysten liiketoimintaa.

Valtakunnalliset luovien alojen osaajat muodostavat Tuunaajaverkoston, joka oppii luomaan monialaisille yritysasiakkaille tarvelähtöisen, joustavasti räätälöitävän palvelupaletin. Toiminnan tuloksena haetaan uudella tavalla rakennettuja palvelutuotteita. Tavoitteena on lisätä sekä luovien alojen että kohdeyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä luoda kokonaan uutta luovan talouden liiketoimintaa. Kehitysprosessi viedään läpi viidessä työpajassa sekä TuuniCaféissa. Lisäksi perehdytään verkostotuottajuuteen ja kannattaviin luoviin tiloihin, pidetään valtakunnallinen MatchMaking- tilaisuus sekä pohjoismainen verkostotilaisuus.

Posintra Oy on osatoteuttajana Tuunaa Tuottoa Vol.2 -projektissa, jonka toteutusaika on 1.11.2015–30.6.2017. Projektin kokonaisbudjetti on 666 670 €, josta Posintra Oy:n osuus on 104 530 €. Projekti kuuluu valtakunnalliseen Luovaa osaamista toimenpidekokonaisuuteen. Lisätietoja projektista antaa Janne Ekman

Vipuvoimaa EU 2014-2020EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region

Matkailuala on kasvava elinkeino Itä-Uudenmaan saaristossa. Suomalainen saaristo ja rannikkoalue herättävät kiinnostusta ulkomaalaisissa matkailijoissa ja tätä kannattaa hyödyntää alueen matkailussa. Pystyäkseen kansainvälistymään yritysten matkailijoille tarjotut palvelut tulee noudattaa määritettyä tasoa esimerkiksi laadussa ja saatavuudessa.

Projekti sparraa ja auttaa Itä-Uudenmaan saaristo ja rannikkoyrityksiä siirtymään kansainvälisille matkailumarkkinoille. Visit Finlandilla on vuosina 2014 – 2017 kolme kärkiohjelmaa kansainvälisille markkinoille, jotka sopivat erinomaisesti Itä-Uudenmaan alueelle. Nämä kolme ohjelmaa ovat Merellinen Saaristo, Stopover Finland sekä Hyvinvointimatkailu – FinRelax. Osallistumalla näihin ohjelmiin alueen yrityksillä on mahdollisuus saada tukea ja apua tarjoamaan palveluitaan ja palvelukokonaisuuksia kansainvälisille vierailijoille. Projekti kokoaa alueelliset yritysryhmät ja valmistelee yrityksiä vastaamaan Visit Finlandin asettamia kriteerejä. Projekti mahdollistaa Itä-Uudenmaan Saaristotyöryhmän työskentelyä ja sen kautta Itä-Uudenmaan Saaristo-ohjelman toteutumista.

Projektin tuloksista hyötyvät Itä-Uudenmaan saariston ja rannikkoalueen matkailuyritykset, mutta myös alueen muut matkailu- ja palveluyritykset. Projektin aikana laajennetaan yhteistyötä yritysten välillä ja ideoidaan uusia tuotepaketteja ulkomaalaisille matkailijoille.

Projektin päärahoittaja on Maaseuturahoitus/Leader SILMU. kokonaisbudjetti on 114 216 €. Lisätietoja projektista antaa Annika Weckman

Leader

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES -projekti on Suomen ja Viron toimijoiden yhteinen hanke, joka luo uusia mahdollisuuksia vesistömatkailuun ja parantaa alueen vierasvenesatamien yhteistyötä. Projekti kehittää satamaverkoston, jossa on turvallisuuden ja palvelutason suhteen hyvin varusteltuja vierasvenesatamia 30 merimailin välein.

Posintra tuo 30MILES -projektitoiminnan piiriin Porvoon uuden vierassataman sekä Loviisan Laivasillan. Porvoon uuden vierassataman kehittämistyössä luodaan sataman liiketoimintakonsepti ja keskitytään satamatoimintojen siirtämiseen Porvoonjoen itärannalta länsirannalle. Länsirannan kaavoitustyö on käynnissä ja 30MILES -projektin toimenpiteet tukevat kaavatyötä, uusi vierassatama on kiinteä osa kehittyvää länsirannan aluetta. Loviisan Laivasillalla kehittämishaasteena on Laivasillan vierailijakapasiteetin lisääminen ja satamatoimintojen kehittäminen vastaamaan isompien veneiden tarpeita. Tätä tavoitetta tukee aiemmin toteutetut Loviisanlahden sisääntuloväylän ja satama-altaan ruoppaukset. Loviisan kehittyvä vierassatama on osa Loviisanlahden länsirannan kokonaissuunnittelua keskustasta aina Tullisillalle saakka.

Projektin tuloksista hyötyvät itäisen Suomenlahden pienveneilijät, satamakohteet, niiden asukkaat ja palveluyritykset. Projektin kumppanisatamat niin Suomessa kuin Virossa muodostavat tiiviin kehittämisverkoston. Posintran projektitoteutuksen konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. molempien satamien liiketoimintakonseptien suunnittelu, opastuksen suunnittelu ja toteutus, Porvoon uuden vierassataman ranta-alueen, valaistuksen ja rakennelmien yleissuunnittelu sekä Loviisan Laivasillan päälaiturin ja ranta-alueen kehittäminen.

Projektin pääpartneri on Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka. Muut hankepartnerit ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto (Ympäristötieteiden laitos, Kalatalouden ja ympäristöriskien tutkimusryhmä), Itä-Viron yrityskeskus, Virumaan piensatama yhdistys, Eisman satama, Viimsin kunta, Viron Merimuseo, Narvan kaupunki ja Narva-Jöesuu kunta. Viron puolelta yhteistyösatamia ovat Seaplane Tallinna, Viimsin kunnan alueelta Kelnasen ja Leppneemen satamat, Eisman satama, Purtse ja Toilan satamat sekä Narva ja Narva-Jõesuun satamat. Lisäksi projektin yhteistyöpartnereita ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry ja Länsi-Viron maakuntahallinto.

Projektin toteutusaika on 1.9.2015 – 31.8.2018 ja päärahoittaja on Interreg Central Baltic -ohjelma, Suomi-Viro alaohjelma (priority well-connected region, specific objective 3.2). Projektin kokonaisbudjetti on n. 3,7 M€, josta Posintran osatoteutuksen osuus on n. 301.000 €. Lisätietoja projektista antaa Topi Haapanen. Projektin omat sivut löydät tästä

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos ja omaehtoisen terveydenhallinnan korostuminen aiheuttavat paineita alalla työskentelevien teknologiaosaamiselle ja alan yritysten palvelutuotannolle. Muutos haastaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia että asiakkaita hyödyntämään teknologisia ratkaisuja yhä enemmän. Tämän vuoksi alan ammattilaisilla tulee olla riittävä tietämys olemassa olevista teknologiaratkaisuista sekä ohjausosaamista teknologian käytön ohjaamiseksi asiakkaalle. Teknologiaosaaminen on myös kilpailuvaltti niin alan ammattilaisille, alalle valmistuville kuin alan yrityksille.

TEKNO-hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä yksittäisen kansalaisen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Lisäksi hankkeen avulla luodaan uutta asiakasymmärrystä ja liiketoimintaosaamista Uudellemaalle. Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia koulutusratkaisuja sekä palvelu- ja tuotekehitystä yli toimialarajojen toteutettavan yhteistyön myötä. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan vahvasti koulutusta tarvitsevien osaamistarpeet, eri-ikäisten tavat oppia ja erilaisten ohjausmenetelmien hyödyntäminen. Teknologiaosaamisesta tulee hankkeen myötä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan virtuaalinen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alusta, joka toimii koulutuksen oppimisympäristönä, edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona ja kokoaa yhteen teknologia-alan yritykset tuotteineen. Teknologia-alustalla tuetaan myös muun muassa start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien verkostoitumista. Hankkeessa toteutettavalla liikkuvalla digi-opastuspisteellä tuetaan puolestaan kansalaisten teknologiaosaamista. Lue lisää ja seuraa projektin etenemistä Tekno-hankkeen kotisivuilta.

TEKNO-hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Posintra Oy, HealthSPA sekä Vantaan Invalidit. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017–29.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 437 931 €. Projektin päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ESR. Lisätietoja projektista antaa Christina Sani

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgbVipuvoimaa EU 2014-2020

 

 

Ympäristöliiketoiminta

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto -projektin kokonaistavoite on luoda Kilpilahden teollisuusalueen yritysten sekä joidenkin bio- ja kiertotalouden arvoketjua kehittävien suomalaisyritysten kesken yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bioteollisuuspuistoksi. Samalla synnytetään Kilpilahden petrokemian- ja biotuoteteollisuutta palveleville pk-yrityksille perusta uudelle ekosysteemille ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan sekä luodaan puitteet Kilpilahden alueen vastuullista kehittämistä ja yritysten sijoittumista edistävälle kaavoitukselle.

Projekti koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta, joita toteutetaan vuosina 2015 – 2017. Toimenpidekokonaisuudet ovat yritysten ja muiden toimijoiden yhteisen näkemyksen kokoaminen ja kuvaus, osaamiskeskittymän visio ja liiketoimintasuunnitelma ja sen pilotointi sekä bio- ja kiertotalousyritysten verkostoituminen ja yhteistyö.

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen yksityisten ja julkisten toimijoiden verkosto Kilpilahden teollisuusalueen ympärille ja sille toimintavisio ja toteutussuunnitelma. Näiden avulla Kilpilahden aluetta kehitetään maailman mittakaavassa yhdeksi biotalouden ja kiertotalouden johtavista teollisuuspuistoista. Hanke luo edellytyksiä kasvuhalukkaiden cleantech-ja biotalousalan pk-yritysten sijoittumiselle Kilpilahteen ja mahdollistaa sen, että alueella on houkutteleva ekotaloussysteemi ja mm. tarjolla monipuolisia tontteja yrityksille.

Hanke saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) ja sen kesto on 1.8.2015 – 31.12.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 346 tuhatta euroa. Hanketta toteuttavat Posintra ja Porvoon kaupunki. Posintra hankkii lisäksi ostopalveluna osia hankkeen sisällöstä. Lisätietoja hankkeesta antaa Matti Herlevi.

Voit lukea Pobi-hankkeesta lisää:

  • Yhteistiedote tästä.
  • Uutisia ajalta syyskuu 2015 – tammikuu 2017

Tammikuu 2017

Tammikuu 2017

Elokuu 2016

Kesäkuu 2016

Maaliskuu 2016

Marraskuu 2015

Lokakuu 2015

Lokakuu 2015

Syyskuu 2015

 

Vipuvoimaa EU 2014-2020

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go kehittää suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten älykäs kaupunki -ratkaisuihin keskittyneiden pk-yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden valmiutta ja osaamista mennä uusille kohdemarkkinoille. Lisäksi yrityksille etsitään potentiaalisia kohdemarkkinoita mm. yhteistyössä suurten yritysten kanssa, joiden kumppaneina pk-yritykset voivat päästä uusille markkinoille.

Posintra osallistuu yhdessä neljän muun toimijan kanssa keskisen Itämeren alueen pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävään SME2Go-hankkeeseen. Muut toimijat ovat SISP – Swedish Incubators & Science Parks ja Västerås Science Park Ruotsista, Turku Science Park Suomesta ja Tallinn Science Park Tehnopol Virosta.

Kaupungeilla on merkittävä rooli yhteisissä ponnisteluissa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Vähähiilisen talouden ja resurssitehokkuuden tavoitteiden saavuttamista edesauttavat tuotteet on usein suunnattu kaupunkialueiden tarpeisiin ja ne käyttävät digitaalisia teknologioita edistämään hyvinvointia, alentamaan kustannuksia ja resurssien käyttöä, lisäämään automaatiota sekä parantamaan vesi- ja jätehuoltoa.

Älykäs kaupunki -ratkaisut ovat usein korkean teknologian ratkaisuja ja siten hyvin t&k -painotteisia. Nämä teknologiat saattavat tulla uusilta, kasvavilta aloilta ja niiden kohdemarkkinat ovat pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa ja olla maantieteellisesti ja kulttuurisesti kaukaisia.  Pk-yritykset tarvitsevat tukea oikeiden kohdemarkkinoiden löytämiseen sekä koulutusta näille markkinoille menoon. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Lisätietoja antaa projektista antaa Matti Herlevi

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TARVE – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuushankinnoissa

TARVE-projektin tavoitteena on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa kehittämällä päätöksenteon prosessia sekä työkalua tukemaan vaihtoehtojen vertailua, kehittämällä päättäjäviestintää ja -koulutusta sekä mahdollistamalla aikaisen markkinavuoropuhelun syntymistä. Projektin tarkastelutapausten kautta kehitetään menetelmiä, joiden avulla energiatehokkaiden ja elinkaarikustannuksiltaan positiivisten investointien jalkauttaminen suoraviivaistuu kuntien päätöksentekoprosessissa.

Projektissa jatkokehitetään todellisten case-investointien pohjalta laskentatyökalua, jonka avulla voidaan helpommin huomioida eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen elinkaarivaikutukset julkisten kiinteistöjen energiatehokkuussaneerauksissa. Kuntien hankinnan avainhenkilöt koulutetaan käyttämään työkalua, joten se on käytettävissä projektin jälkeen vastaavissa tarkasteluissa. Lisäksi kehitetään energiatehokkuuden päättäjäviestintää ja tätä kautta lisätään hankintapäätösten avaintahojen tietoisuutta energiatehokkuudesta.

Projektin tuloksena julkisella sektorilla on paremmat valmiudet toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja. Lisäämällä päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua edesautetaan innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä.

Projekti saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) ja sen toteutusaika on 1.9.2015 – 30.9.2017. Projektin kokonaisbudjetti on noin 400 tuhatta euroa. Projektia toteuttavat Posintra, Green Net Finland ry (koordinaattori) ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Lisätietoja projektista antaa Arto Varis

Vipuvoimaa EU 2014-2020EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb