Brasiliasta kotoisin oleva Cassia Ayres on ollut EU:n Climate-KIC yhteistyöelimen Pioneers into Practice -ohjelman lähettämänä kuusi viikkoa Posintrassa tutustumassa Itä-Uudenmaan elinkeinojen kehitystoimintaan. Tässä yhteydessä meillä oli erinomainen tilaisuus saada Cassian kestävän kehityksen edistämisen asiantuntijuus käyttöömme.

Cassia selvitti Posintran ja Porvoon kaupungin yhteisen Pobi-hankkeen taustaksi ekologisten teollisuuspuistojen kansainvälisiä kokemuksia 10 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa bioteollisuuspuistoa tutkien. Cassian näkökulma on tuore, teollisuuspuistojen perusominaisuuksien vertailun sijaan hän lähestyi asiaa biotalouden ja bioteollisuuspuistojen kehitystä mahdollistavien ja rajoittavien tekijöiden kautta. Työssä listattiin useita yleisiä mahdollistajia ja esteitä ja suhteutettiin niitä Porvooseen Pobi -hankkeessa huomioitaviksi. Suosituksena on muodostaa vahva toimijoiden verkosto yhteisen kehittämisen mahdollistamiseksi joka kommunikoi selkeästi Kilpilahden biotalouteen liittyvän toiminnan vision, tavoitteet ja periaatteet sisäisesti ja ulospäin. Lisäksi tavoitteena tulisi olla muodostaa vahva tutkimuksellinen ja kehityksellinen pohja laadukasta tietojen vaihtoa varten.

Suomi on yksi niitä harvoja maita joilla jo on kansallinen biotalouden strategia. Sen mukaan vuoteen 2025 mennessä tavoitellaan 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa ja bioteollisuuden kokonaisliikevaihdoksi 100 miljardia euroa. Biotaloutemme tilannetta analysoitaessa on nähty että Suomi on vasta kestävän biotalouden kehityksen alkuvaiheessa.

Suomessa ehkä selkein esimerkki toimivasta bioteollisuuspuistosta on Forssan Envi Grow Park, jossa on mukana 20 yritystä ja se tarjoaa 200 työpaikkaa. Puisto saa energiansa uusiutuvista lähteistä ja käyttää raaka-aineinaan yhdyskunta- ja maatalousjätettä. Tuloksina syntyy mm. biokaasua, biolannoitteita, paikallisia ravintotuotteita, bioetanolia ja biokemikaaleja.

Pobi -hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia luoda bio- ja kiertotalouden arvoketjuja ja liiketoimintamalleja lähtien alueellisen suur- ja pk-teollisuuden sekä Porvoon kaupungin yhteisesti luomasta visiosta.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan löytyy täältä

 

Lisätietoja antaa Matti Herlevi

Kirjoitettu