Posintra on käynnistämässä uudenlaista yhteistyötä yritysten ja kaupungin välillä tavoitteena hahmotella bio- ja kiertotalouspuiston perustamista Kilpilahteen. Posintra on saanut Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto -hankkeelle yli kahden vuoden osarahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella on kansainvälisesti merkittävää kemianteollisuuden osaamispääomaa. Alueelta löytyy myös maailmanluokan osaamista ympäristötehokkaan teollisuuden symbioosin rakentamisesta. Alkamassa olevan yhteistyön tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistoksi ja luoda alan pk-yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan. Samalla luodaan puitteet Kilpilahden alueen vastuullista kehittämistä ja yritysten sijoittumista edistävälle kaavoitukselle.

Osana kehittämistyön toteuttamista Posintra etsii nyt palveluntuottajaa, joka yhdessä Posintran kanssa kokoaa osaamiskeskittymän ja bio- ja kiertotalouspuistoksi aiotun yritysverkoston. Lisäksi muodostetaan toimijoiden yhteinen näkemys tulevaisuudesta sekä liiketoimintamallin kehittämisestä pilotointivalmiuteen asti. Käytännön työtä tehdään yhteisissä työpajoissa ja verkostotilaisuuksissa sekä erilaisissa kohtaamisissa yritysten kanssa. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017.

Tarkempi kuvaus hankinnasta käy ilmi hankintailmoituksesta, joka on julkaistu sähköisesti HILMA – Julkiset hankinnat -ilmoituspalvelussa, hankintailmoitukseen pääset tästä linkistä.

 

Hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset,

huom. kysymysten ja vastausten lista on täydennetty 21.9. klo 15.30.

 

KYSYMYS: Miten tilaaja arvioi nykytoimijoiden osallistumista ja sitoutumista?

VASTAUS: Runsaat 20 Kilpilahteen liittyvää yritystä on ilmaissut kiinnostuksensa ja halunsa olla mukana kehittämässä aluetta.

KYSYMYS: Teettääkö tilaaja Benchmark-tutkimuksen erikseen ja missä aikataulussa?

VASTAUS: Kyllä, se on käytettävissä lokakuun aikana.

KYSYMYS: Onko tilaajan erikseen toteuttama selvitys yritysten tahtotiloista käytettävissä?

VASTAUS: Selvitys on käytettävissä lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi valituksi tulevalla yrityksellä on mahdollisuus osallistua em. selvityksen raportointitilaisuuteen Kilpilahdessa 8.10.

KYSYMYS: Onko muita olemassa olevia selvityksiä joita olisi hyvä tietää tässä vaiheessa (Smart City HUB)?

VASTAUS: Smart City Hubista on lyhyt yhteenveto Posintran kotisivuilla, tässä linkki yhteenvetoon

KYSYMYS: Mitä tilaaja arvioi kriteerin ”Aihepiirin hallinta” yhteydessä?

VASTAUS: Tulemme arvioimaan tarjoajan osoittamaa osaamista laajojen kehitysprojektien toteuttamisesta, kykyä määrittää synergioita, saada aikaan useiden osapuolten keskeistä yhteistä tahtoa ja samaan maaliin tähtäävää verkostoa, luoda liiketoimintamalleja ja houkutella investoijia.

KYSYMYS: Voidaanko osa projektista (tai kokonaan) toteuttaa englanniksi, onko se eduksi asialle?

VASTAUS: Hanke toteutetaan pääosin suomenkielellä, vain Invest-In osio voidaan toteuttaa englanniksi.

KYSYMYS: Mihin sellaisiin kansainvälisiin verkostoihin tilaaja kuuluu, joita voi oletusarvoisesti hyödyntää projektissa?

VASTAUS: Tilaaja ei kuulu sellaisiin kansainvälisiin verkostoihin, joita projekti voisi hyödyntää.

KYSYMYS: Kohdassa 4.4., toimenpiteessä 4 mainitaan ”toimenpiteeseen kuuluu yritysten motivointi verkostomaiseen toimintaan….tarjoajan tulee osallistua yritysverkoston käytännön kokoamiseen”. Voiko tilaaja arvioida verkoston kokoamisen työmäärää ja tavoiteltavan yritysjoukon kokoa?

VASTAUS: Tämä koskee työpajojen tms. tilaisuuksien järjestämiseen liittyvää kontaktointia ja motivoivaa yritysten osallistamista mm. kutsujen muodossa, työmäärää tilaaja ei pysty tarkkaan arvioimaan, kaikkiaan kyse lienee joistakin päivistä. Tavoittelemme n. 30 yritystä hankkeen osallistujiksi.

KYSYMYS: Kohdassa 4.6., Toimenpiteessä 6 mainitaan ”tulokset tulee raportoida esitteen muodossa”. Viitataanko tässä painokelpoiseen, taitettuun esitteeseen vai onko kyse esim. ppt-muotoisesta esitteestä, jota on tarkoitus levittää sähköisessä muodossa? Liittyykö toimenpiteeseen puiston graafisen ilmeen suunnittelua vai tulevatko graafiset elementit (logo, visuaalinen ilme) tilaajalta?

VASTAUS: Tilaaja ei tavoittele painokelpoista esitettä eikä puiston graafisen ilmeen suunnittelua, Power Point-muotoinen sähköinen esittelyaineisto riittää. Tilaaja toimittaa Posintran ja hankkeen rahoittajan logot tarvittaessa.

KYSYMYS: Kohdassa 4.7. Toimenpiteessä 7 mainitaan ”tarjoajan tulee esittää suunnitelma ja prosessikuvaus siitä, miten aiemmissa toimenpiteissä hahmoteltu liiketoimintamalli pilotoidaan, esimerkiksi jonkun alueen toimijan sivuvirran hyödyntämisenä uudella tavalla”.

Pyydämme tarkennusta siitä, tarkoitetaanko tällä bio- ja kiertotalouspuiston liiketoimintamallin pilotointia vai keskuksen sijoittuneen yrityksen oman liiketoimintamallin pilotointia? Vai nähdäänkö lähtökohtaisesti, että keskuksella tulee olemaan omaa tuotannollista toimintaa, esim. sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyen?

Olisimme myös tarkentaneet onko kyse tuotannollisesta pilotoinnista (kuten esimerkissä mainitaan) vai liiketoimintamallin pilotoinnista (sisältäen esim. koemarkkinoinnin ja koemyynnin)?

Olisimme myös pyytäneet tarkennusta pilotointisuunnitelman yksityiskohtaisuudesta – onko tarkoitus tehdä esim. yksityiskohtainen suunnitelma tehdasmittakaavan pilotoinnista uudelle tuotteelle yhteistyössä tehtaan avainhenkilöiden kanssa vai onko kyse yleisemmän tason suunnitelmasta?

VASTAUS: Tilaaja ei tarkoita tuotannollista pilotointia vaan pyytää kuvausta ja ehdotusta siitä miten syntynyt liiketoimintamalli parhaiten voitaisiin kokeilla ja osoittaa toimivaksi.

KYSYMYS: Onko hanketta varten mahdollista muodostaa konsortio eri toimijoiden kesken vai täytyykö yhteistarjousta tehdessä nimetä yksi tarjoaja ja muut toimivat alihankkijoina?

VASTAUS: Yksi tarjoaja ja hänen alihankkijansa.

KYSYMYS: Missä laajuudessa tarjoajan odotetaan kuvaavan oman liiketoiminnassaan käyttämiä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita. Koskeeko vaatimus samanlaisesta kuvauksesta myös mahdollisia konsortio muita jäseniä tai alihankkijoita?

VASTAUS: Vapaamuotoinen kuvaus, joka ei sisälly 12 sivuun. Vastuulliseen toimintaan kuuluu koko ketjun vastuullisuudesta huolehtiminen.

KYSYMYS: Millä laajuudella tarjouspyynnössä pitää osoittaa kokemus tarjouspyynnön kaltaisten tehtävien suorittamisesta?

VASTAUS: Tiiviit referenssilistat.

KYSYMYS: Onko teillä minimivaatimuksia palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta, kielitaidosta tai ammatillisesta pätevyydessä?

VASTAUS: Ei.

KYSYMYS: Pitääkö työhän tarvittavien työpäivien määrä osoittaa toimenpidekohtaisesti?

VASTAUS: Ei.

KYSYMYS: Kuinka pitkältä ajanjaksolta kokemus tarjouspyynnön kaltaisten tehtävien suorittamisesta tulee esittää?

VASTAUS: 5 vuotta.

KYSYMYS: Voidaanko työpajojen kustannuksia laskuttaa erikseen?

VASTAUS: Ei voida.

KYSYMYS: Tarjouspyyntö sisältää toimenpidekohtaisten järjestyksen ja aikatauluvaatimukset, kohdan 4.10 mukaan on kuitenkin esitettävä arvio toteutumisen aikatauluista. Onko mahdollista esittää tarjouksessa tarjoajan omaa perusteltua ehdotusta tai arviota toisenlaisesta toimenpiteiden järjestyksestä tai toteutusaikataulusta?

VASTAUS: Pitäydytään tarjouspyynnön rakenteessa.

KYSYMYS: Toimenpide 4.4 (yritysverkoston kokoaminen) on kirjattu päättyväksi kesäkuussa 2016. Voiko verkostoon vielä tämän jälkeen ottaa uusia jäseniä?

VASTAUS: Kyllä.

KYSYMYS: Kuuluvatko myös kohdat 4.8 – 4.10. tarjouspyynnössä mainittuun 12 sivun pituusrajoitukseen?

VASTAUS: Kyllä.

KYSYMYS: Ovatko ansioluettelot sallittu liite referenssiluettelon lisäksi?

VASTAUS: Kyllä.

KYSYMYS: Ovatko kohdassa 4.9 esitetyt kolmikieliset tulostiivistelmät sama asia kuin väliraportit?

VASTAUS: Kyllä.

KYSYMYS: Mikä on loppuraportin, esitteen ja työdokumenttien kielivaatimus?

VASTAUS: Lopuuraportti ja esite (PPT) 3 kielellä, työdokumentit suomeksi.

Kirjoitettu